THÔNG BÁO ĐỔI TÊN FANPAGE FACEBOOK TALY

FANPAGE FACEBOOK TALY NAME ANNOUNCEMENT
Dear Customers and Partners
Announcement to change the name of the fanpage on Facebook.com of TALY

1. Current Page Name: Taly Shop

2. Desired Page Name: TALY

3. Page URL: https://www.facebook.com/22.Taly/https://www.facebook.com/22.Taly/


Logo:


 

Purpose: To unify the name of TALY briefly, and in accordance with the business registration certificate, making it easier for customers and partners to remember when shopping or working.
Thank you to customers and partners who have been with TALY all this time
Best regards!


 

Kính gửi Khách hàng và đối tác
Thông báo đổi tên fanpage trên mạng xã hội Facebook.com của TALY
Tên cũ: Taly Shop
Tên mới: TALY
Logo: 

 

Mục đích: Để thống nhất tên gọi của TALY ngắn gọn, và đúng theo giấy đăng ký kinh doanh, giúp khách hàng và đối tác dễ nhớ hơn khi trải nghiệm dịch vụ mua sắm hay làm việc.
Cảm ơn khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng TALY suốt thời gian qua
Trân trọng!